2012

Silicon Hill Open Wednesday l.p. 2012

Události

Wade, 25. 4. 2012 - Strahov

Night Before the End, 25. 4. 2012 - Strahov

Exots, 25. 4. 2012 - Strahov

Black Velvet Suicide, 25. 4. 2012 - Strahov

Bloodline, 25. 4. 2012 - Strahov